Pravidlá klubu SAVOY

 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

KLUB SAVOY (ďalej ako „KLUB Salónu krásy SAVOY“ alebo „KLUB SAVOY “) je vernostný program pre zákazníkov spoločnosti Salón krásy SAVOY, s.r.o., IČO: 47640740, so sídlom Hlavná 50, 08001 Prešov registrovaná OR Prešov, oddiel: Sro, vložka: 30038/P (ďalej len Salón krásy SAVOY). Tento program je zameraný na poskytovanie výhod pre zákazníkov spoločnosti Salón krásy SAVOY. Zákazníci sa stávajú členmi klubu na základe svojej slobodnej vôle, ktorú vyjadrujú svojou registráciou do Klubu SAVOY.

II. VZNIK ČLENSTVA V KLUBE SAVOY

Členom Klubu SAVOY sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov s korešpondenčnou adresou v Slovenskej republike, ktorá spĺňa ďalšie ďalej stanovené podmienky pre členstvo v Klube SAVOY a urobí riadnu registráciu do Klubu SAVOY. Členom klubu sa nemôže stať právnická osoba. Členstvo je bezplatné. Registráciou do Klubu SAVOY osoba vyslovuje svoj súhlas s Pravidlami Klubu SAVOY.

Registrácia do Klubu SAVOY sa robí:

III. ČERPANIE VÝHOD KLUBU SAVOY

Členovia Klubu SAVOY sú odmeňovaní podľa výšky bodov, nazbieraných v spoločnosti Salón krásy SAVOY najmä za realizované nákupy. Odmeny spoločnosť Salón krásy SAVOY poskytuje vo forme zľavových poukážok na nákup v spoločnosti Salón krásy SAVOY, a to podľa množstva získaných bodov. Podrobnosti o prideľovaní bodov a poukážok, úrovni členstva v Klube SAVOY, poskytovaní kariet a ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania výhod členom klubu sú uvedené vždy aktuálne na https://www.salonkrasysavoy.sk/klub-savoy. Uvedené podmienky sú súčasťou Pravidiel Klubu SAVOY. Spoločnosť Salón krásy SAVOY si vyhradzuje právo tieto podmienky aktualizovať či inak meniť.

Zľavové poukážky na nákup v spoločnosti Salón krásy SAVOY možno využiť iba v spoločnosti Salón krásy SAVOY. Poukážky nie je možné vymeniť za peniaze. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí nemusí byť zľavová poukážka akceptovaná. Platnosť zľavovej poukážky nie je možné predĺžiť.

Dôvody neuznania (neakceptovania) zľavovej poukážky sú najmä tieto:

  • vypršala lehota platnosti poukážky,
  • možno pochybovať o pravosti poukážky,
  • došlo k zneužitiu poukážky či výhod členstva v klube,

IV.ZÁNIK ČLENSTVA V KLUBE SAVOY

Členstvo v Klube SAVOY zaniká z týchto dôvodov:

  • člen klubu vedome uviedol nesprávne údaje pri registrácii alebo pri zmene údajov,
  • člen klubu zneužil výhody, ktoré mu klub poskytuje, alebo sa dopustil iného konania v rozpore s Pravidlami Klubu SAVOY,
  • na žiadosť člena klubu,
  • člen klubu odvolá súhlas so spracovaním svojich osobných údajov,
  • z iných dôvodov vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov (najmä smrťou člena klubu).

Pri zániku členstva zaniká aj nárok na poskytnutie akýchkoľvek doposiaľ neposkytnutých výhod či odmien v súvislosti s členstvom v Klube SAVOY.

V. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Záujemca o členstvo v Klube SAVOY svojím podpisom na prihláške alebo inou formou registrácie do Klubu SAVOY udeľuje súhlas so zaradením všetkých jeho osobných údajov uvedených v prihláške alebo v rámci registrácie (najmä v rozsahu meno a priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt), ako aj ďalších osobných údajov prípadne získaných v súvislosti s členstvom v Klube SAVOY (ďalej len „osobné údaje“) do databázy správcu (ďalej tiež ako „správca“), t. j. spoločnosti SAVOY, s.r.o., IČO: 47640740, so sídlom Hlavná 50, 08001 Prešov a s ich spracovaním, a to aj prostredníctvom správcom poverených spracovateľa V a V Akademy, s.r.o., Hlavná 50 080 01 Prešov, IČO: 46106723 a Agentúra VaV Slovakia, s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 36514985.

 

Osobné údaje budú spracovávané s cieľom realizácie účasti v Klube SAVOY, s tým, že v rámci Klubu SAVOY sú okrem iného poskytované výhody a zasielané obchodné oznámenia.

 

Súhlas sa poskytuje na obdobie trvania členstva v Klube SAVOY. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať – vzhľadom na to, že bez možnosti spracovania osobných údajov nie je možné realizovať členstvo v Klube SAVOY, odvolaním súhlasu členstvo v Klube SAVOY zaniká.

 

Ďalšie podmienky spracovania osobných údajov vrátane práv a povinností subjektu údajov sú uvedené v dokumente „Ochrana osobných údajov“, pričom subjekt údajov vyhlasuje, že bol s týmto dokumentom oboznámený.

 

Subjekt údajov ďalej vyhlasuje, že vyššie uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú správcovi poskytované dobrovoľne.

 

Podpisom tejto prihlášky záujemca o členstvo v Klube SAVOY vyslovuje svoj súhlas s Pravidlami Klubu SAVOY a potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločnosť Salón krásy SAVOY je oprávnená na reklamné a marketingové účely zaobstarať a zverejniť či inak použiť obrazové a zvukové záznamy výhercov súťaží usporadúvaných v rámci Klubu SAVOY ako aj ich meno, priezvisko a obec, a to bez finančných náhrad.

 

Po skončení súťaže člen klubu podľa vlastnej vôle udelí súhlas s uvedeným postupom.

 

Všetky odmeny v rámci Klubu SAVOY nie sú právne vymáhateľné. Spoločnosť Salón krásy SAVOY si vyhradzuje právo zmeniť či upraviť Pravidlá Klubu SAVOY. Členovia klubu budú o týchto zmenách informovaní v prevádzke a na www.salonkrasysavoy.sk alebo https://www.salonkrasysavoy.sk/klub-savoy., prípadne iným vhodným spôsobom.

 

Spoločnosť Salón krásy SAVOY pripravila vernostný program Klub SAVOY s dlhodobým zámerom, napriek tomu si vyhradzuje právo v odôvodnenom prípade ukončiť činnosť Klubu SAVOY.

 

Tieto Pravidlá Klubu SAVOY vydala spoločnosť Salón krásy SAVOY ako záväzný predpis pre prevádzkovanie Klubu SAVOY v Slovenskej republike.